Actis Wunderman - Moscow

Office Details

Headquarters

5 bld, 19 Nizhny Susalny Lane

Moscow, 105064 Russia

(T) +7 495 252-0588

(F) +7 495 252-0588

Name Title
Yaroslav Popov Yaroslav Popov
CEO