Kinetic - Guangzhou

Office Details

Headquarters

8/F, Development Center , 3 Lin Jiang Road, Pearl River, New City

Guangzhou, 200041 China

(T) +86 (0)20 2881 8282

(F) +86 (0)20 2881 8281